Algemene leveringsvoorwaarden
Tekstbureau WRP Teksten

 

Kwaliteit
Artikel 1 * WRP Teksten verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Teksten zullen in goed Nederlands en in de voorkeurspelling geschreven zijn, tenzij vooraf een andere spelling wordt overeengekomen.

Concepttekst en eenmalige herziening 
Artikel 2 * Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op éénmaal een herziening na overleg met de opdrachtgever. Meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen is in principe een herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.

Tussentijdse wijziging van de opdracht
Artikel 3 * Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden. Zonder aanvullende opdracht gelden de oorspronkelijke voorwaarden.

Offerte en offertekosten 
Artikel 4 * Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van WRP Teksten en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het gebruikelijke uurtarief.

Artikel 5 * Elke offerte is in principe vrijblijvend. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. De daarin vervatte voorstellen mogen in dat geval gebruikt worden door de opdrachtgever, ook als hij ze door een ander laat uitvoeren. In alle andere gevallen zijn de geleverde voorstellen eigendom van WRP Teksten en worden ze tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6 Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Opdracht en opdrachtbevestiging 

Artikel 6 * In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt duidelijk aangegeven:
- Doel van de opdracht, gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk;
- In hoeverre medewerking van de opdrachtgever vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;
- Welke materialen of gegevens hij aanlevert, binnen welke termijn;
- Wie de tekst goedkeurt binnen welke tijd; - De wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, e-mail,
  We Transfer, koerier, Dropbox, etc.);
- In wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en
- Wie tekeningsbevoegd is;
- De uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst.
Tevens worden in voorkomende gevallen bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals:
- eindredactie; - administratieve ondersteuning, waaronder typewerk; - correctie pdf/drukproeven; - verzorging illustraties en/of fotografie; - vormgeving; - begeleiding druk en afwerking; - traffic; - vertalingen.


Kostensoorten
Artikel 7 * In de offerte en factuur wordt onderscheid gemaakt tussen honorariumkosten, reiskosten, materiële kosten en kosten van derden.

 

Levering en eerste gebruiksrecht
Artikel 8 * Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij WRP Teksten.

Vrijwaring
Artikel 9 * De afnemer heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart WRP Teksten tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

Auteursrechten
Artikel 10 * De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet draagt bij levering slechts het eenmalig publicatierecht over, en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.

Artikel 11 * Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van WRP Teksten worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. WRP Teksten kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld, of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

Artikel 12 * Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is WRP Teksten niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 13 * De bepalingen van artikel 10 tot en met 13 hebben ook betrekking op teksten die WRP Teksten van derden betrekt. WRP Teksten garandeert daarbij de afnemer dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Betaling
Artikel 14 * Betalingstermijn van de factuur is 14 dagen. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt verschuldigd. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk.

Geschillen
Artikel 15 * Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechtbank in het arrondissement van WRP Teksten de aangewezen geschillenrechter.

Artikel 16 * Als opdrachtgever ook na verschillende herinneringen verzuimt de ingediende nota’s voor verrichte uren te betalen, zal WRP Teksten opdrachtgever in gebreke stellen. WRP Teksten acht zich dan vrij om over te gaan tot het nemen van rechtsmaatregelen, in welk geval alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever komen. Bovendien wordt door WRP Teksten aanspraak gemaakt op de wettelijke rente vanaf de datum dat de opdrachtgever in gebreke is.